Kontakti

Për kontakt dhe pyetje lidhur me një objekt të caktuar, ju lutem ta kontaktoni drejtpërdrejt shpallësin.

Kujdes: Shtëpia Urban© nuk menaxhon as nuk jep me qira asnjë patundshmëri. Për kontakt dhe pyetje lidhur me një objekt të caktuar, ju lutem ta kontaktoni drejtpërdrejt shpallësin.